Wednesday, January 5, 2011

Taj Mahal Rohtak Main

________________________________________
ek ba et JAT bhai kisi interview ke liye gaya.Wahan jate hi laga naukri to bat lee. pher bhi

interview dene bhitar chlaya gaya.
Us Tta quastion puchha.
Taj Mahal kahan hai?
who bola ROHTAK main,
arra yo ta Agra main hai
saab, yo ta sab na gera hai, par mene new sochhi naukri to tumhna baatan lee, ya ta mile

koni, kam-t-kam Taj Mahal na ta Apne Rohtak main liyawan.

No comments: