Wednesday, January 5, 2011

------ fauj ki bharti

---------------------------------------------------------------------

---------
________________________________________
ek bai ek jaat bhai fauj mein bharti hon gaya.medical mein docter jawan ne koda kar ke

khaswave(COUGHING) thaa.Jab jat ka number aaya to docter bole jawan bidi pite ho. Jat bola

kyun saab dhuma likde se ke

No comments: