Wednesday, January 26, 2011

do gappodi

________________________________________
ek bai do gappodi batlaawei thei.
ek bolya "mere dada dhorai itni gaa(cow) thi ki jit dekho gaa e gaa, koi hisaab ai nahin tha."
dusra bolya "rai nu bataa, itni gaayan nai chaara kyukar khwaata"
pehla bolya "ek badi si khore thi, nu puri dharti par kai chakkar maar de, itni badi"
dusra bolya "mere dada dhorai isa badaa lath tha nu upar kar kai helya do tai taare toot padya karte"
pehla bolya "jhoot bhi kyun bolai se, nu bataa us lath nai wo raakhya kit karta"
dusra jhat bolya "tere dada ki khore mai"

No comments: