Sunday, March 25, 2012

school main jaya kare


________________________________________
Ek bar mahre gam main ,kuch ghawandi jhota dekhte aandhae thee.Tau surje ne bera paat gya.Turant apnna jhota ,singa ke tel la ke , barnne aaga bandh diya.achaa thathaa jhota dekh ke,kharidan aale ,poole main aa bathe.`tau jhota dekhe thee' `jhota,ammmmm............. bhai bhechan ke mood main ta su nahin ,par jib tam aae gaye so to chalo dekh lo'
lage jhote ke chugardee ke guman.ar kahan lage.
pahala--tau, yo te keraa se
tau--- ha bhai
dusara--areeeee ,jhokee se,maranaa se
tisra---bhai isake to dhamme ka vichar ha lagya
Harek baat tau ke bhitarlee main lagan lag ri thee.
itane main ek aur bolya---tau yo bhughee khinch le se
tau ke aag lag gi ,bolya---aree nahin ,kitaki bhughee,ib to yo nadan se.tadke tadak istae tipan aur jhola de de se, ib ta yo school main jaya kar.

No comments: